لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  اگر راه خود را گم کرده اید
 

 

 

اگر راه خود را گم کرده اید 


 
 
-خونسردی خود را حفظ کنید . پیش از هر تصمیمی با نقشه و قطب نما وسایر وسایل مشابهی که در اختیار دارید موقعیت خود را ارزیابی
 
کنید . کسی نباید از گروه جدا شود. اگر امکانش وجود دارد از راهی که آمده اید بازگردید. اگر امکان شب مانی برایتان وجود دارد و ضعف و
 
خستگی در افراد مشاهده می شود ، کار درست تری است که هر چه سریعتر کمپ خود را برپاکنید!

پنجشنبه 8 آذر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1