لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کوهنوردی از دیدگاه تربیتی
 

 

 

1


کوهنوردی ورزشی است که بسیاری از اهداف تربیتی را تا مین می کند و فواید آن به شرح زیر است

1- کوهنورد ساعا تی را به دور از فشار های زندگی ماشبنی و شهری سپری می کند و با مشاهده مناظر کوهها و رود ها و چشمه ها برف ویخها و ابرهای سفید که گویا به آنها و خالق آنها نزدیکتر شده است روح خود را از تنشهای زندگی خالی می کند و آثار قدرت و عظمت خالق یکتا را با تمام وجود حس می کند

2- کوهنوردی انسان را قدر شناس می سازد او قدر جرعه ای آب را می داند قدر مواد غذائی و نان را هر چند کم باشد می داند و ضمنا اتسانی شکر گذار است

3- کوهنورد فردی متظم است و به خوبی می داند که هر گونه بی نظمی می تواند عواقب جبران نا پذیری داشته باشد لذا با گذشت زمان با نظم هماهنگ می شود

4- کوهنورد فردی است مسئولیت پذیر لذا با زندگی اجتماعی آشنا تر است در هنگام مواجه با مشکلات به خوبی به تقسیم مسئولیت می پردازد و به خوبی مسئولیت محوله خود را به اتمام می رساند

5- کوهنورد فردی است با اراده مقابله با مشکلات و تحمل سختیها در افزایش قدرت اراده او موثر است

6- روحیه تعاون از خصو صیات بارز یک کوهنورد است

موفق و پیروز باشید


يكشنبه 15 شهريور 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1