لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  خصوصیات اخلاقی یک گوهنورد واقعی
 

 

 

خصوصیات اخلاقی یک کوهنورد واقعی 


خصوصیات اخلاقی یک کوهنورد واقعی

 

هیچوقت مغرور نمی شود.

هیچوقت نا امید نمی شود.

خودش را برتر از دیگران نمی داند.

از مرام کوهنوردی عدول نمی کند.

هیچوقت دیگران را کوچک نمی بیند.

هیچ وقت به طبیعت آسیب نمی زند.

هیچ وقت دست از تلاش بر نمی دارد.

قدرت خود را به رخ دیگران نمی کشد.

برای کمک به دیگران توقع پاداش ندارد.

از تجارب خود استفاده منفی نمی کند.

از اعتماد دیگران سوء استفاده نمی کند.

برای دیده شدن و تشویق تلاش نمی کند.

برای پیروز شدن بر دیگری تلاش نمی کند.

هیچ وقت از کمک به دیگران دریغ نمی کند.

خودش را در حالت مسابقه و رقابت نمی ب


يكشنبه 18 آذر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1