لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  چند نقطه استفاده از باتوم
 

 

 

چند نقطه استفاده از باتو

چند نقطه استفاده از باتو م


 هیچگاه در دراز مدت از باتوم به صورت تکی استفاده نکنید زیرا باعث ایجاد عارضه در بدن شما می‌شود

  برنامه های کوهنوردی را متناسب با توانایی بدنی خود انتخاب کنید.

 با رعایت موارد فوق می توان ده ها سال به ورزش کوهنوردی بدون بروز عوارض ارتوپدی و مفصلی پرداختنباید از آن در تمامی

مسیرها استفاده کرد بخصوص استفاده دائمی از باتوم در کودکان و نوجوانان جایز نیست.

 استفاده از باتوم در مسیرهای با شیب کم لطفی ندارد

همچنین در مسیرهای فنی یا با شیب زیاد، بخصوص در مسیرهای برفی پرشیب، باید از کلنگ یا تبریخ استفاده کنید

ضمنا از دویدن در سراشیبی ها و برداشتن قدم های بلند بپرهیزید

و در راه های باریک و خطرناک از طناب بعنوان کمک و حمایت استفاده کنید


شنبه 29 دي 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1