لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کوه
 

 

 

کوه موهبت بزرگ خلقت و مظهرالطاف خداوند است کوه محل وحی پیغمبران و جولانگاه آزاده دلان و راد مردان است

کوه مخازن گرانبهائی از معادن گوناگون در دل خود نهفته دارد کوه در جبهه های خود برف و یخ را برای زندگی

بخشیدن به جلگه های اطراف در روزهای گرم تابستان تل انبار نموده است و چشمه های صاف و زلال از کوهها سرلزیر

می شود کوه پشتیبان و سنگر محکم در مقابل اقوام وحشی و دولتهای متجاوز است کوه ضامن سلامتی انسانهاست و در

جلوگیری از بیماریها و درمان آنها نقش بزرگی را دارا می باشد ودوای بسیاری از دردهای مرموز در دل کوه پنهان ویا

در سطح کوه نمایان است خوسبختانه در میان ملتها ی متمدن هستند افراد نیک نفس و خیر اندیش که خوبی و خوشی را نه

تنها برای خود بلکه برای همگان می خواهند تا طبقاط مختلف مردم از پیر وجوان کوچک و بزرگ با پرداخت کرایه اندک

به بلندیها کشانده تا از دامنه های پر گل و ریاهین آنها که بزرگترین عامل سلامتی است استفاده نمایند موفق و پیروز باشید


واحد خبری گروه کوهنوردی آذر بایجان

دوشنبه 26 مرداد 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1