لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  حرکت گروهی در کوهنوردی
 

 

 

 11


نظم و انضباط در حرکت گروهی می تواند ایمنی کوهنوردان را تضمین کند

حرکت یک گروه کوهنوردی باید همیشه بشکل ستونی و پشت سر یکدیگر انجام شود نفر اول گروه بنام پیشرو به عنوان

هماهنگ کننده از افراد با تجربه و آشنا به منطقه انتخاب می شود که هدایت گروه را بعهده دارد نفر آخر بعنوان عقب رو که

وظیفه دارد مراقب افرادگروه باشد تا کسی از گروه جدا نشود و تا پایان برنامه با نفر اول گروه (پیشرو)ارتباط بر قرار نماید

برنامه ریزی و کنترل کمی و کیفی برنامه به عهده مسئول برنامه می باشد موفق و پیروز باشد

 

واحد خبری گروه کوهنردی آذربایجان

مشک آبادی


دوشنبه 25 بهمن 89

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1