لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان
 

 

 

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان


1- درصورت امکان با شروع صاعقه درمکان های سرپوشیده مانند جان پناه یاکلبه های کوهستانی پناه بگیرید.

2- همواره برنامه کوه نوردی راطوری تنظیم کنید که بعدازساعت 11 صبح درمکان های مرتفع نباشید.

3- هیچگاه چادرخودرابه بلندترین درختان اطراف وصل نکنید.

4- درصورت شنیده شدن صدای رعد حتی باوجودآسمان صاف،احتمال وقوع صاعقه بسیارزیاداست.سریعا خودرابه مکان امن برسانید.

5- سعی کنید درکوتاه ترین ارتفاع ممکن قراربگیرد.درکوهستان اگربالاترازخط ارتفاع درختان قراردارید بدان معناست که شما درمرتفع

ترین مکان هستید. سریعأ خودرابه ارتفاع پایین ترازدرختها رسانده ودرفضای بین درختان کوتاه پناه بیگیرید.

6-اگر طناب همراه خیس ومرطوب شده  ،ازخوددورکنید به در،پنجره واجسام فلزی نزد یک نشوید.

7- دستگاه های الکتریکی خودراخاموش کنید.


سه شنبه 25 خرداد 95

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1