لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  به کوهستان آسیب نرسانیم
 

 

 

به کوهستان آسیب نرسانیم

به کوهستان آسیب نرسانیم 


يش از آن كه به كوه برويم، بايد بدانيم كه ورزش در طبيعت، تفاوت بنيادى با ورزش هاى ديگر دارد. نخست اين كه محيط اين ورزش
 
(كوهستان)  دست ساخته انسان نيست، بلكه حاصل ميليون ها سال كار عوامل پيچيده طبيعى است و به اين دليل اگر آسيبى به محيط
 
كوهستان وارد سازيم جبران آن به سادگى ميسر نخواهد بود. ديگر آن كه عامل هاى موجود در كوهستان بسيار نيرومند و تحرك آنها تا
 
حد زيادى پيش بينى نشدنى است و از اين رو خطر براى ورزشكار بى احتياط بسيار زياد است.
 
 دو چيز را بايد بياموزيم :
 
1- اصول ايمنى در كوهستان براى آن كه به خود آسيب نرسانيم 
 
2- و اصول حفاظت كوهستان براى آن كه به كوه آسيب نرسانيم.

پنجشنبه 12 مهر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1