لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  مرام نامه کوهنوردی
 

 

 

مرام نامه کوهنوردی

مرام نامه کوهنوردی 


هشت  مرام کوهنوردی

1- کوهنورد هیچوقت خودش را در حالت مسابقه و رقابت نمی بیند

2- کوهنورد هیچوقت برای پیروز شدن بر دیگری تلاش نمی کند

3- کوهنورد هیچوقت برای دیده شدن و تشویق تلاش نمی کند

4- کوهنورد هیچوقت خودش را بر تر از دیگران نمی بیند

5- کوهنورد هیچوقت مغرور نمی شود

6- کوهنورد هیچوقت برای کمک به دیگران توقع پاداش ندارند

7- کوهنورد هیچوقت نا امید نمی شود

8- کوهنورد هیچوقت به طبیعت آسیب نمی زند  


شنبه 5 آبان 97

بازگشت

Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1