لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کوهنوردی چیست
 

 

 

کوهنوردی چیست

کوهنوردی چیست 


کوهنوردی یعنی پاکی و صفا… دور شدن از کبر و غرور… کوهنوردی یعنی در غم و شادی هم شریک بودن …کوهنوردی یعنی یار و غمخوار هم بودن … کوهنوردی یعنی خویشتن دا ر ی … کوهنوردی یعنی ایستادگی …کوهنوردی یعنی همچون کوه استوار  بودن…کوهنوردی یعنی وحدت و یگانگی …کوهنوردی یعنی نظم و انظباط  کوهنوردی یعنی مقاومت در تشنگی و گرسنگی …کوهنوردی یعنی استقامت در مقابل گرما و سرما… کوهنوردی یعنی تحمل مشکلات و سختی ها …کوهنوردی یعنی پی بردن به رازهای آفرینش …و درنهایت کوهنوردی یعنی  پی بردن به عظمت و قدرت خالق یکتا و نزدیک شدن به خالق هستی


دوشنبه 13 آبان 98

بازگشت

Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1