لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  5 1مرام از خصوصیات کوهنوردان
 

 

 

5 1مرام از خصوصیات کوهنوردان

5 1مرام از خصوصیات کوهنوردان


1- کوهنورد هیچوقت خودش را در حالت مسابقه و رقابت نمیبیند
2- کوهنورد هیچوقت برای پیروزشدن بر دیگری تلاش نمیکند
3- کوهنورد هیچوقت برای دیده شدن و تشویق تلاش نمیکند
4- کوهنورد هیچوقت از مرام کوهنوردی عدول نمیکند
5- کوهنورد هیچوقت دست از تلاش برنمیدارد
6- کوهنورد هیچوقت خودش را برتر از دیگران نمیبیند
7- کوهنورد هیچوقت مغرور نمیشود
8- کوهنورد هیچوقت از تجارب خود استفاده منفی نمیکند
9- کوهنورد هیچوقت دیگران را کوچک نمیبیند
10- کوهنورد هیچوقت برای کمک به دیگران توقع پاداش ندارد.
11- کوهنورد هیچوقت از اعتماد دیگران سوء استفاده نمیکند
12- کوهنورد هیچوقت از کمک به دیگران دریغ نمیکند
13- کوهنورد هیچوقت نا امید نمیشود
14- کوهنورد هیچوقت به طبیعت آسیب نمیزند
15- کوهنورد هیچوقت قدرت خود را به رخ دیگران نمیکشد.


پنجشنبه 13 شهريور 99

بازگشت

Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1