لطفا صبر کنيد . . .

 
 

صعود به قله شاه داغی جمهوری آذربایجان

  چاپ
 

 

 

اولین برنامه صعود در خارج از کشور

در مرداد ماه 1385اولین برنامه صعود خارج از کشور گروه کوهنوردی آذر بایجان به سر پرستی آقای حسین مشک آبادی با

همکاری آقایان اکبر قربانی و سعید فخری و راهنمای محلی به شاه داغی جمهوری آذربایجان به ارتفاع 4267 متر که یکی از

کوههای مرتفع آن کشور است انجام پذیزفت این بر نامه با تلاش فراوان و کسب مجوز از مقامات مربوطه صورت گرفت که یکی از

بزنامه های درخشان همان سال می باشد

نمونه ای از تصاویر قله شاه داغی . از راست به چپ آقایان ولیلوئی . سعید فخری . اکبر قربانی . علی میر زائی


واحد خبری گروه کوهنوردی  آذربایجان


چهارشنبه 4 شهريور 88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1