لطفا صبر کنيد . . .

 
 

صعود به قله آراگاتس ارمنستان

  چاپ
 

 

 

سومین برنا مه خارج از کشور گروه کوهنوردی آذربایجان { بر فراز کوه آراگا تس ارمنستان }

کوه نشا نه ثبات و لستقامت و پایداری در طبیعت است

مرداد ماه سال 1387 از نظر فعالیت برون مرزی و صعود خارج از کشور سالی پر بار برای گروه محسوب می شود از جمله این

فعالیت ها سفر گروه با ترکیب 28 نفر به قله کوه آراگا تس ارمنستان به ارتفاع 4080متر بود که پس از گذشتن از کنار دریاچه کارلیج

تواتستند طبیعت دو ستان گروه به قله صعود کنند این برتامه به سر پرستی آقای حسین مشک آبادی و با همکاری آقایان اکبر قربانی

و سعید فخری صورت گرفت با آرزوی دیداری دیگر در برنامه های خارج از کشور همه را به خداوند متعال می سپاریم

تصویری است از قله آرا گا تس ارمنستان که پرچم ایران را بر فراز آن بر افراشتند


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان مشک آبادی


جمعه 6 شهريور 88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1