لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه نعمت دره سی (95/7/23)

برنامه بز داغی (95/7/16)

برنامه صعود به قله بهادر داغی (95/7/9)

برنامه آبشار داران داش ( 95/7/2)

مراسم عید غدیر (95/6/30)

دعوت به صرف شیرینی به مناسبت عید غدیر

برنامه صعود به قله بز قوش سراب (95/6/26)

برنامه ونیار به امام آغاجی (95/6/19)

برنامه ارشد جمنی به آبگرم لیقوان (95/6/12)

صعود به قله دماوند ( 95/6/8)

مراسم بدرقه صعود به قله دماوند (95/6/8)

صعود به قله هرم 1و2و3 و سبلان (95/5/27)

برنامه حاتم مشه سی ( 95/6/5)

برنامه صعود به قله سبلان (28 و 29 مرداد 95)

صعود به قله هرم 2و3 (95/5/22)

گزارش صعود به قله سهند (95/5/21)

صعود تیم سه نفره به قله سبلان (95/5/21)

برنامه جنگل پیمایی پیر داود (95/5/22)

برنامه امیر دیزج (95/5/15)

سفر نانه دو روزه چالدران (95/5/8 )


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1