لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه جشنواره کوه اورین (95/3/7)

اهدای لوح تقدیربه جناب آقای میدیا (95/2/5)

عیادت از همنورد عزیزمان جناب آقای علیرضا پور داود (95/3/3)

سفر نامه همکاران باز نشسته (95/3/2)

صعود به قله اروانه کوه (95/2/31)

فتح قله اورست بدون کپسول اکسیژن مصنوعی (95/2/30)

اهدای لوح تقدیر به الحاج مجید عاصمیان (95/2/28

اهدای لوح تقدیربه سرکار خانم میرابی 95/2/24

برنامه حسنو مشه سی ( 95/2/24)

اهدای لوح تجلیل به الحاج باقر صادقی خرازی (95/2/21)

برنامه آبشار شلماش (95/2/16و)

عیادت از همنورد (95/2/15)

دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی

اهدای لوح تقدیر به جناب آقای حسین جهانی (95/2/14)

برنامه قخ بولاخ یا چهل چشمه (95/2/10)

اهدای لوح تقدیر به ابراهیم علیزاده (95/2/7)

برنامه کمتال ( 95/2/3/)

اهدای لوح تقدیر به آقای مهندس علی شجاع خانی ( 95/1/31)

برنامه قبله داغی (95/1/27)

برنامه آفتابه خانه به قلعه پشتو (95/1/20)


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1